30.

Wheel thrown tea set Glazed using engobes and clear glaze Stoneware, 2016